Blog

18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı Seviye 4

Uncategorized

18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı Seviye 4

Epilasyon Uzmanı Seviye 4

Table of Contents

ULUSAL YETERLİLİK

18UY0344-4

EPİLASYON UZMANI

SEVİYE 4

Epilasyon Uzmanı Seviye 4

ÖNSÖZ

Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkârlar Odası tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile 1.kez, 25.08.2022 tarih ve 4899 sayılı kararı ile 2. kez tadil edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 ii

18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 1. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.
 2. Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.
 3. Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.
 4. Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.
 5. Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.
 6. Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.
 7. Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4
EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

Epilasyon Uzmanı Seviye 4

1YETERLİLİĞİN ADIEpilasyon Uzmanı
2REFERANS KODU18UY0344-4
3SEVİYE4
4ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİISCO 08: 5142 (Güzellik uzmanları ve ilgili çalışanlar)
5TÜR
6KREDİ DEĞERİ

7
A)YAYIN TARİHİ17/01/2018
B) REVİZYON/TADİL NORev. No: 00Tadil No: 02
C) REVİZYON/TADİL TARİHİ01 No’lu Tadil 10/06/2020-157002 No’lu Tadil 25/08/2022-4899

8

AMAÇ
Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 17UMS0616-4
10YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
11YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler
18UY0344-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
11-b) Seçmeli Birimler
18UY0344-4/B1 Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması18UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilikbirimlerinin tamamından başarılı olması zorunludur.
12ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri veİlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği

EPİLASYON UZMANI SEİYE 4

18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer.Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİEpilasyon Uzmanı (Seviye 4) yeterlilik belgesiningeçerlilik süresi 5 yıldır.
14GÖZETİM SIKLIĞI

15

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
16YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonuİşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası
17YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİMYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi
18MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI17.01.2018 – 2018/11

Epilasyon Uzmanı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

 1. Epilasyon nedir?
  • Epilasyon, vücuttaki istenmeyen tüyleri uzaklaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle cilt üzerindeki tüyleri kökünden alarak uzaklaştırmayı amaçlar.
 2. Epilasyon uzmanı ne iş yapar?
  • Epilasyon uzmanı, müşterilerin istenmeyen tüylerini uzaklaştırmak için çeşitli epilasyon yöntemlerini uygular. Bu yöntemler arasında balmumu, epilasyon aletleri, lazer veya IPL (yoğunlaştırılmış ışık) gibi teknikler bulunabilir. Ayrıca, müşterilere cilt bakımı ve epilasyon sonrası tedaviler hakkında da bilgi verir.
 3. Epilasyon uzmanı nasıl olunur?
  • Epilasyon uzmanı olmak için, genellikle bir eğitim kurumunda epilasyon eğitimi almanız gerekmektedir. Eğitim programı, epilasyon yöntemlerini, cilt anatomisini, hijyen kurallarını ve müşteri iletişimi gibi konuları kapsar. Eğitimi tamamladıktan sonra, sınavlara girmeniz ve belirli bir süre pratik deneyim kazanmanız gerekebilir.
 4. Epilasyon uzmanı sınavı neleri kapsar?
  • Sınav içeriği ülke veya bölgeye bağlı olarak değişebilir. Genellikle teorik bir sınav ve/veya uygulamalı bir sınavı içerir. Teorik sınav, epilasyon yöntemleri, cilt anatomisi, hijyen kuralları ve güvenlik gibi konuları kapsayabilir. Uygulamalı sınavda ise gerçek müşteriler üzerinde epilasyon becerilerinizi göstermeniz istenebilir.
 5. Epilasyon uzmanı sertifikası veya belgesi neden önemlidir?
  • Epilasyon uzmanı sertifikası veya belgesi, epilasyon alanında profesyonel bir şekilde çalışabilmeniz için gereklidir. Müşterilere hizmet verirken bu belge, eğitiminizi ve yetkinliğinizi gösterir. Aynı zamanda, yerel yasal düzenlemelere uymak ve güvenli bir şekilde çalışmak için de önemlidir.

18UY0344-4/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE YETERLİLİK BİRİMİ

1YETERLİLİK BİRİMİ ADIİş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
2REFERANS KODU18UY0344-4/A1
3SEVİYE4
4KREDİ DEĞERİ

5
A)YAYIN TARİHİ17/01/2018
B) REVİZYON/TADİL NORev. No: 00Tadil No: 02
C) REVİZYON/TADİL TARİHİ01 No’lu Tadil 10/06/2020-157002 No’lu Tadil 25/08/2022-4899
6YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 17UMS0616-4
7ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: İş süreçlerinde uygulanması gereken İSG önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri:: Çalışma alanları ve süreçlerinde; ortam, malzeme ve iş ekipmanına ilişkin olası tehlike ve riskler ile bunlara karşı alınması gereken uygun önlemleri açıklar.: Çalışma alanlarında ve süreçlerindeki acil durumları ve alınması gereken önlemleri açıklar.
Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma ile ilgili gereklilikleri açıklar. Başarım Ölçütleri:2.1: Çevre koruma yöntemlerini tanımlar.2.2: Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik işlemleri açıklar.
Öğrenme Çıktısı 3: Uygulama süresince ve çalışma ortamındaki kalite gerekliliklerini açıklar. Başarım Ölçütleri:3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesi ve verimliliğine yönelik uygulamaları açıklar.3.2: Çalışma alanında kullanılan iş ekipmanı ve malzemelerin kalite koşullarında kullanıma hazır tutulmasına yönelik uygulamaları açıklar.
8ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
8 a) Teorik Sınav
(T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1-1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2)ölçmelidir.
8 b) Performansa Dayalı Sınav
Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesiyapılacaktır.
8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
9YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİRENİstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonuİşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası

KURUM/KURULUŞ(LAR)

10
YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ
MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi
11MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI17.01.2018 – 2018/11

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği
  1. Epilasyon uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği
  2. İş ekipmanı ve malzemelerin güvenli kullanımı
  3. Acil durum talimatları
 2. Epilasyon uygulamalarında çevre koruma
  1. Epilasyon uygulamalarında doğal kaynakların verimli kullanımı
  2. Epilasyon uygulamalarında çevresel risk faktörleri
  3. Epilasyon uygulamalarında atık yönetimi
 3. Epilasyon uygulamalarında kalite
  1. Kalite gereklilikleri ve prosedürler
  2. İş ekipmanı ve malzemelerin kalite gereklikleri
  3. Sistemin kalite gereklilikleri
  4. Şikayet işlemleri

EK [A1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 1. BİLGİLER

  No
  Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik BirimiBaşarım Ölçütü
  Değerlendirme AracıBG.1Çalışma konusuna göre olası tehlike ve riskleri ayırt eder.A.1.41.1T1BG.2İş süreçleri ile ilgili olası sağlık sorunlarına yönelik önlemleri açıklar.A.2.21.1T1BG.3İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanı için güvenlik önlemlerini tanımlar.A.1.21.1T1BG.4Yapılan işe ve kullanılan iş ekipmanına uygun KKD’leri ayırt eder.A.1.31.1T1BG.5Tehlike, risk ve ramak kala terimlerinin anlamlarını ayırt eder.A.1.4A.1.51.1T1
  BG.6İş süreçlerinde kullanılan kozmetiklerin ve temizlik malzemelerinin özelliklerine uygun alınması gerekengüvenlik önlemlerini tanımlar.
  A.1.6
  1.1
  T1BG.7Yetkisi dahilindeki iş ekipmanının bakımları ve periyodik muayenelerine ilişkin süreçleri açıklar.A.1.7A.1.81.1T1BG.8Acil durumlara (yangın, patlama, doğal afet vb.) karşı alınması gereken önlemleri açıklar.A.2.21.2T1BG.9Acil durum planının işlev ve önemini açıklar.A.2.11.2T1BG.10Atıkların çevre koruma açısından tehlike ve risklerini ayırt eder.B.1.12.1T1
  ©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 418UY0344-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

  No
  Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü
  Değerlendirme AracıBG.11Geri dönüştürülebilen malzemeleri ayırt eder.B.1.12.1T1BG.12Atıklarının muhafaza ve bertaraf işlemlerini açıklar.B.1.12.2T1BG.13Çevresel risk faktörlerini açıklar.B.1.1B.1.22.2T1BG.14Epilasyon uygulamalarında tutulması gerekli kayıtları açıklar.B.2.13.1T1BG.15İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanının hata ve arıza tespitini açıklar,B.2.83.2T1
  BG.16İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanının hata ve arızadurumlarına karşı alınması gereken önlemlerin açıklar.
  B.2.8
  3.2
  T1BG.17Epilasyon uygulamalarında kullanılan iş ekipmanının teknik özelliklerini ve işlevlerini ayırt eder.B.2.33.2T1BG.18Kalite ve prosedür kavramlarını ayırt eder.B.2.23.2T1BG.19Müşterilerden gelen öneri ve şikayet halinde yapılması gereken işlemleri tanımlar.B.2.6B.2.73.2T1
 2. BECERİ VE YETKİNLİKLER

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 5

18UY0344-4/B1 Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

18UY0344-4/B1 ELEKTRO SİSTEM İLE EPİLASYON UYGULAMASI YETERLİLİK BİRİMİ

1YETERLİLİK BİRİMİ ADIElektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması
2REFERANS KODU18UY0344-4/B1
3SEVİYE4
4KREDİ DEĞERİ

5
A)YAYIN TARİHİ17/01/2018
B) REVİZYON/TADİL NORev. No: 00Tadil No: 02
C) REVİZYON/TADİL TARİHİ01 No’lu Tadil 10/06/2020-157002 No’lu Tadil 25/08/2022-4899
6YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı –
7ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: Çalışma ortamını kendisi ve müşteri için uygun hale getirir. Başarım Ölçütleri:: Çalışma ortamını İSG, çevre ve kalite koşullarına göre düzenler.: İş süreçlerinde kullandığı iş ekipmanını ve malzemeleri, sağlık, güvenlik ve kalite koşullarında kullanıma hazır hale getirir.: Müşterinin talebini alır.: Kişisel hazırlığını işe, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde yapar.
Öğrenme Çıktısı 2: İş organizasyonunu yapar. Başarım Ölçütleri:2.1: İş yoğunluğuna göre günlük randevuları ayarlar.2.2: Stoktaki ve çalışma ortamındaki araç, gereç ve ekipmanı kontrol eder.
Öğrenme Çıktısı 3: Belirlenen alana elektro sistem ile epilasyon yapar. Başarım Ölçütleri:3.1: Müşterinin epilasyon uygulaması yapılacak vücut bölgesini uygulamaya hazırlar.: Epilasyon uygulaması yapılacak makineyi uygulamaya hazırlar.: Belirlenen bölgeye elektro epilasyon yapar.: Elektro epilasyon sonrası bakım yapar.
8EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
8 a) Teorik Sınav
(T1) B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1-1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tümbilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.
8 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarısağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.Adaylara, uygulama sınavı öncesinde epilasyon cihazını tanıma amaçlı kullanım izni verilebilir ve kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılabilir.Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi ya da kendisine ve diğer kişilere zarar verecek davranışlarda/uygulamalarda bulunması halinde sınava son verilir.

9
YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİRENKURUM/KURULUŞ(LAR)İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası

10
YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİMYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi
11MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI17.01.2018 – 2018/11
EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK [B1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  1. Epilasyon uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği
  2. Epilasyon uygulamalarında çevresel risk faktörleri ve atık yönetimi
  3. Epilasyon uygulamalarında kalite gereklilikleri ve prosedürler
  4. Epilasyon cihazları ve iş ekipmanı
 2. İş organizasyonu
  1. Günlük randevuların ayarlanması
  2. Stok ve çalışma alanındaki iş ekipmanı kontrolü
 3. Elektro sistem ile epilasyon
  1. Kılın anatomik ve fizyolojik yapısı
  2. Cilt katmanları ve yapısı
  3. Epilasyon öncesi hazırlık
  4. Elektro sistemli epilasyon makineleri
  5. Elektro epilasyon uygulama işlemleri
  6. Elektro epilasyon sonrası bakım

EK [B1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 1. EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4 BİLGİLER

  No
  Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü
  Değerlendirme AracıBG.1Epilasyon uygulaması yapılmasına engel teşkil edebilecek sağlık durumlarını açıklar.

  No
  Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü
  Değerlendirme AracıBG.2Kılın anatomik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar.D.2.43.1T1BG.3Elektro epilasyon uygulamasında kullanılan iş ekipmanına göre çalışma prensiplerini açıklar.D.4.2E.1.41.23.2T1
  BG.4Kıl köküne yapılacak elektro epilasyonuygulamasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
  E.2.1-4
  3.3
  T1
  BG.5
  Elektro epilasyonda uyulması gereken hijyen kurallarını açıklar.
  EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4
  T1BG.6Başarılı bir elektro epilasyon işleminde ulaşılması gereken sonuçları tanımlar.E.2.2E.2.43.3T1BG.7Uygulama sonrasında müşteriye verilmesi gereken bilgilerin kapsamını belirtir.E.3.3E.3.43.4T1BG.8Elektro epilasyon uygulanabilecek vücut bölgelerini tanımlar.D.2.4-81.33.1T1BG.9Elektro epilasyon uygulama periyotlarını tanımlar.D.2.4-81.33.1T1BG.10Cildin katmanlarını açıklar.D.2.41.33.1T1BG.11Elektro epilasyon işlemlerinde kullanılan akım türlerine göre uygulama sürelerini tanımlar.D.2.6 E.2.1-41.23.2T1
 2. BECERİ VE YETKİNLİKLER

No

EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4
Beceri ve Yetkinlik İfadesi
UMSİlgili BölümYeterlilik BirimiBaşarım Ölçütü
Değerlendirme Aracı
*BY.1Çalışma ortamını İSG, çevre ve kalite koşullarına göre düzenler.A.1.11.1P1
BY.2Çalışma ortamındaki iş ekipmanı ve malzemeyi gerçekleştirilecek işleme göre hazırlar.A.1.21.2P1

BY.3
Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun şekilde elle ve/veya uygun ekipman ile temizlik malzemesi kullanarak temizler.
C.1.1

1.2

P1

BY.4
Kullanılan iş ekipmanını ilgili mevzuat ve hijyen kurallarına uygun şekilde, elle ve/veya makineyle, temizlik malzemesi kullanarak yıkar/sterilize eder.
C.1.2

1.2

P1
BY.5Sterilize edilen iş ekipmanını uygun saklama kaplarında saklar.C.1.31.2P1

BY.6
Kullanılan uygulama ünitesi ile diğer iş ekipmanında kapsamlı arıza olması durumunda ilgililere bildirir.
C.1.5

1.2

P1

BY.7
Uygulama odasının/biriminin ısı düzeyi, havalandırma, aydınlatma ve benzeri gibi şartlarını ihtiyaca uygun şekilde ayarlar.
C.1.6

1.2

P1
BY.8Müşteriyi karşılayarak talebini alır.D.1.1-21.3P1

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 8

18UY0344-4/B1 Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

No
Beceri ve Yetkinlik İfadesi
UMS İlgili BölümYeterlilik Birimi Başarım Ölçütü
Değerlendirme Aracı
BY.9Müşteriden sağlık durumu ile ilgili yazılı bilgi alır.D.2.11.3P1
BY.10Müşteriden aldığı bilgileri işyeri talimatlarına uygun olarak forma kaydederek müşteriye imzalatır.D.2.2-31.3P1
* BY.11Kişisel hazırlığını işe, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde yapar.C.2.1-41.4P1
* BY.12Gerçekleştireceği çalışmaya uygun KKD’yi kullanır.A.1.31.4P1

BY.13
Randevularını, seanslar arasında kendisi için yeterli dinlenme süresi, bir sonraki müşteri için hazırlık süresi ve her bir müşteriye işlem için gerekli zamanı bırakmaya özen gösterecek şekilde düzenler.
C.4.1

2.1

P1
BY.14Müşteriyi, randevu ve işlem süresi hakkında bilgilendirir.C.4.22.1P1

BY.15
Stoktaki ve çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak işe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol eder.
C.3.1

2.2

P1
BY.16Tespit edilen eksik malzemelerin temin edilmesini sağlar.C.3.22.2P1

BY.17
Temin edilen malzemelerin, türünü, miktarını, kullanım tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını, siparişe göre kontrol eder.
C.3.3

2.2

P1
BY.18Saklanacak ve stoklanacak malzemeleri saklamakoşullarına göre sınıflandırarak yerleştirir.C.3.42.2P1
BY.19Epilasyon yapılacak bölgeyi, uygun malzeme iletemizler.E.1.13.1P1

*BY.20
Uygulama yapılacak vücut bölgesinin yapısını ve durumunu gözle veya lup (loop) ile kontrol ederekepilasyon cihazına girilecek parametreleri belirler.
E.1.2

3.1

P1
BY.21Elektro epilasyonda kılın kalınlığına ve işlemyapılacak bölgeye göre uygulama ucunu belirler.E.1.33.2P1

BY.22
Kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göreepilasyon cihazının akımını, akım süresini/enerji seviyesini belirleyerek makineyi ayarlar.
E.1.4

3.2

P1
*BY.23Elektro epilasyon cihazı ile kılın çıkış yönünde kılköküne girerek yeterli süre akım verir.E.2.13.3P1
*BY.24Kıl köküne uygulanan işlemin başarılı olup olmadığını cımbız kullanarak kontrol eder.E.2.23.3P1
*BY.25Belirtilen bölgeye en az 10 kıl kökü olmak üzereyeterli miktarda elektro epilasyon uygulaması yapar.E.2.1-43.3P1
BY.26Epilasyon yapılan vücut bölgesini uygun malzeme ile temizler.E.3.13.4P1
BY.27Uygun kozmetik ürünü ile işlem yapılan bölgeyi yatıştırır.E.3.23.4P1
BY.28Uygulama sonrasında müşterinin dikkat etmesi geren konular hakkında müşteriyi uyarır.E.3.33.4P1
BY.29Epilasyon sonrası kullanılabilecek bakım ürünlerihakkında tavsiyelerde bulunur.E.3.43.4P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 9

18UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

18UY0344-4/B2 IŞIK SİSTEMLERİ İLE EPİLASYON UYGULAMASI YETERLİLİK BİRİMİ

1YETERLİLİK BİRİMİ ADIIşık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması
2REFERANS KODU18UY0344-4/B2
3SEVİYE4
4KREDİ DEĞERİ

5
A)YAYIN TARİHİ17/01/2018
B) REVİZYON/TADİL NORev. No: 00Tadil No: 02
C) REVİZYON/TADİL TARİHİ01 No’lu Tadil 10/06/2020-157002 No’lu Tadil 25/08/2022-4899
6YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 17UMS0616
7ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: Çalışma ortamını kendisi ve müşteri için uygun hale getirir. EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4 Başarım Ölçütleri:: Çalışma ortamını İSG, çevre ve kalite koşullarına göre düzenler.: İş süreçlerinde kullandığı iş ekipmanını ve malzemeleri, sağlık, güvenlik ve kalite koşullarında kullanıma hazır hale getirir.: Müşterinin talebini alır.: Kişisel hazırlığını işe, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde yapar.
Öğrenme Çıktısı 2: İş organizasyonunu yapar. EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4 Başarım Ölçütleri:2.1: İş yoğunluğuna göre günlük randevuları ayarlar.2.2: Stoktaki ve çalışma ortamındaki iş ekipmanını kontrol eder.
Öğrenme Çıktısı 3: Belirlenen alana ışık sistemi ile epilasyon yapar. EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4 Başarım Ölçütleri:3.1: Epilasyon yapılacak vücut bölgesini uygulamaya hazırlar.: Epilasyon uygulaması yapılacak makineyi uygulamaya hazırlar.: Belirlenen bölgeye epilasyon yapar.: Epilasyon sonrası bakım yapar.
8ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
8 a) Teorik Sınav
(T1) B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1-1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2)ölçmelidir.
8 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımlarıntamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 10

18UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.Adaylara, uygulama sınavı öncesinde epilasyon cihazını tanıma amaçlı kullanım izni verilebilir ve kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılabilir.Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi ya da kendisine ve diğer kişilere zarar verecek davranışlarda/uygulamalarda bulunması halinde sınava son verilir.

9
YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİRENKURUM/KURULUŞ(LAR)İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası

10
YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ
MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi
11MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI17.01.2018 – 2018/11

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK [B2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  1. Epilasyon uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği
  2. Epilasyon uygulamalarında çevresel risk faktörleri ve atık yönetimi
  3. Epilasyon uygulamalarında kalite gereklilikleri ve prosedürler
  4. Epilasyon cihazları ve iş ekipmanı
 2. İş organizasyonu epilasyon uzmanı seviye 4
  1. Günlük randevuların ayarlanması
  2. Stok ve çalışma alanındaki iş ekipmanı kontrolü
 3. Işık sistemli epilasyon
  1. Kılın anatomik ve fizyolojik yapısı
  2. Cilt yapısı ve katmanları
  3. Işık sistemli epilasyon makineleri
  4. Epilasyon öncesi hazırlık
  5. Işık sistemli epilasyon uygulama işlemleri
  6. Işık sistemi ile epilasyon sonrası bakım

EK [B2]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 1. BİLGİLER

  No
  Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü
  Değerlendirme AracıBG.1Işık sistemli epilasyon uygulaması yapılmasına engel teşkil edebilecek sağlık durumlarını açıklar.F.1.51.33.1T1BG.2Kılın anatomik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar.D.2.43.1T1
  ©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 1118UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00
  No
  Bilgi İfadesiUMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü
  Değerlendirme AracıBG.3Işık sistemli epilasyon uygulamasında kullanılan iş ekipmanının çalışma prensiplerini açıklar.D.4.2F.1.61.23.2T1BG.4Işık sistemli epilasyon uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.F.2.1-23.3T1BG.5Işık sistemli epilasyon uygulama periyotlarını açıklar.F.2.1-23.3T1
  BG.6
  Işık sistemli epilasyonda uyulması gereken hijyen kurallarını açıklar.
  F.1.1-6F.2.1-2F.3.1-41.11.21.43.13.3
  T1
  BG.7Işık sistemli epilasyon cihazının uygulama ayarlarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri sıralar.F.1.2F.1.5F.1.61.23.2
  T1
  BG.8
  Işık sistemli epilasyon uygulamasında işlem basamaklarını sıralar.F.1.1-6F.2.1-2F.3.1-43.13.23.33.4
  T1BG.9Uygulama sonrasında müşteriye verilmesi gereken bilgilerin kapsamını belirtir.F.3.33.4T1BG.10Cildin katmanlarını açıklar.D.2.41.33.1T1
  BG.11Epilasyon işlemlerinde kullanılan ışık sistemlerini tanımlar.D.2.6 F.1.5-6F.2.1-21.23.2
  T1
 2. BECERİ VE YETKİNLİKLER

No

Beceri ve Yetkinlik İfadesi
UMSİlgili BölümYeterlilik BirimiBaşarım Ölçütü
Değerlendirme Aracı
*BY.1Çalışma ortamını İSG, çevre ve kalite koşullarınagöre düzenler.A.1.11.1P1
BY.2Çalışma ortamındaki iş ekipmanı ve malzemeyigerçekleştirilecek işleme göre hazırlar.A.1.21.2P1

BY.3
Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun şekilde elle ve/veya uygun ekipman ile temizlik malzemesikullanarak temizler.
C.1.1

1.2

P1

BY.4
Kullanılan iş ekipmanını ilgili mevzuat ve hijyenkurallarına uygun şekilde, elle ve/veya makineyle, temizlik malzemesi kullanarak yıkar/sterilize eder.
C.1.2

1.2

P1
BY.5Sterilize edilen iş ekipmanını uygun saklamakaplarında saklar.C.1.31.2P1

BY.6
Kullanılan uygulama ünitesi ile diğer iş ekipmanında kapsamlı arıza olması durumundailgililere bildirir.
C.1.5

1.2

P1

BY.7
Uygulama odasının/biriminin ısı düzeyi,havalandırma, aydınlatma ve benzeri gibi şartlarını ihtiyaca uygun şekilde ayarlar.
C.1.6

1.2

P1

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 12

18UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

No
Beceri ve Yetkinlik İfadesi
UMSİlgili BölümYeterlilik Birimi BaşarımÖlçütü
Değerlendirme Aracı
BY.8Müşteriyi karşılayarak talebini alır.D.1.1-21.3P1
BY.9Müşteriden sağlık durumu ile ilgili yazılı bilgi alır.D.2.11.3P1
BY.10Müşteriden aldığı bilgileri işyeri talimatlarınauygun olarak forma kaydederek müşteriye imzalatır.D.2.2-31.3P1
*BY.11Kişisel hazırlığını işe, sağlık ve güvenlikkoşullarına uygun bir şekilde yapar.C.2.1-41.4P1
*BY.12Gerçekleştireceği çalışmaya uygun KKD’yikullanır.A.1.31.4P1

BY.13
Randevularını, seanslar arasında kendisi için yeterli dinlenme süresi, bir sonraki müşteri için hazırlık süresi ve her bir müşteriye işlem için gerekli zamanıbırakmaya özen gösterecek şekilde düzenler.
C.4.1

2.1

P1
BY.14Müşteriyi, randevu ve işlem süresi hakkındabilgilendirir.C.4.22.1P1

BY.15
Stoktaki ve çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak işe göre miktarını, niteliğini vekullanılabilirliğini kontrol eder.
C.3.1

2.2

P1
BY.16Tespit edilen eksik malzemelerin temin edilmesinisağlar.C.3.22.2P1

BY.17
Temin edilen malzemelere ilişkin bileşenleri (türünü, miktarını, kullanım tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını) siparişe görekontrol eder.
C.3.3

2.2

P1
BY.18Saklanacak ve stoklanacak malzemeleri saklamakoşullarına göre sınıflandırarak yerleştirir.C.3.42.2P1
BY.19Epilasyon yapılacak bölgeyi, uygun malzeme iletemizler.F.1.13.1P1

*BY.20
İşlem yapılacak bölgedeki, dövme, kalıcı makyaj, yara izi, ben gibi işlem görmemesi gereken yerleriuygun beyaz bir malzeme ile kapatır.
F.1.3

3.1

P1
*BY.21Müşterinin gözlerini özel koruyucu gözlüklekapatır.F.1.43.1P1

*BY.22
Uygulama yapılacak vücut bölgesinin yapısını vedurumunu gözle veya lup (loop) ile kontrol ederek epilasyon cihazına girilecek parametreleri belirler.
F.1.5

3.2

P1

*BY.23
Kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre parametreleri (uygun enerji seviyesi gibi)belirleyerek makineyi ayarlar.
F.1.6

3.2

P1

*BY.24
Epilasyon cihazının kullanma talimatına göre (bölgeye birden çok defa veya tek sefer atış yaparak) uygulama yapılacak bölgeye hiç boşlukkalmayacak şekilde yoğun ışık verir.
F.2.2

3.3

P1
BY.25İşlem yapılan vücut bölgesini cildi tahriş etmedenuygun şekilde temizler.F.3.13.4P1
BY.26Uygun kozmetik ürünü ile işlem yapılan bölgeyiyatıştırır.F.3.23.4P1
*BY.27Uygulama sonrasında müşterinin dikkat etmesigereken konular hakkında müşteriyi uyarır.F.3.33.4P1
BY.28Epilasyon sonrası kullanılabilecek bakım ürünlerihakkında tavsiyelerde bulunur.F.3.43.4P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022 13

18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı Yayın Tarihi:17/01/2018 Rev. No:00

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

18UY0344-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre 18UY0344-4/B1 Elektro Sistem ile Epilasyon Uygulaması 18UY0344-4/B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Uygulaması

EK2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

ELEKTRO EPİLASYON CİHAZI: Belirli formlardaki elektrik akımları ile kıl kökünü tahrip etmede kullanılan cihazı,

EPİLASYON: Vücuttaki istenmeyen kılları/tüylerin kalıcı ya da uzun süreli uzaklaştırılmasını sağlayan yöntemleri

HİJYEN: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümünü,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞ EKİPMANI: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı,

IŞIK SİSTEMLİ EPİLASYON CİHAZI: Foto termolize dayanan ışınların ısıya dönerek kıl kökünü tahrip etmede kullanılan cihazı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

LUP (LOOP): Işıklı büyüteci,

PROP: Cihazlarda kullanılan başlıkları,

RAMAK KALA OLAY: İş yerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri – epilasyon uzmanı seviye 4

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

 • Güzellik uzmanlığı alanında eğitim veren kurumlarda epilasyon uygulamaları konularında en az iki(2) yıl süreyle öğretmen/öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak.
 • Güzellik Uzmanı veya Epilasyon Uzmanı mesleklerinden birinde ustalık belgesine sahip olmak kaydıyla epilasyon uygulamalarını asgari üç (3) yıl icra etmiş olmak.
 • Güzellik Uzmanı veya Epilasyon uzmanı seviye 4 mesleklerinden birinde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak kaydıyla epilasyon uygulamalarını asgari üç (3) yıl icra etmiş olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme- değerlendirme, ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

Güzellik Salonlarında Epilasyon Uzmanı Olarak Görev yapabilmek için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. Bilgiler için tıklayın

Diğer Eğitimler ve Sertifikalar İçin Sitemize Göz Atın RunwayKariyerMykEğitimleri

85 / 100
Telefon ile Ara
WhatsApp Mesaj
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare